انتشارات طنین دانش

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
جستجو در فروشگاه
پیشنهاد مانظارت و ارزشیابی در تربیت بدنی
1396 - چاپ اول
نظارت و ارزشیابی در تربیت بدنی1396 - چاپ اول14,500 تومان موجود
پیشنهاد ماراهنمای کاربرد آزمون های روانشناختی و روانشناسی ورزشی
1395 - چاپ اول
راهنمای کاربرد آزمون های روانشناختی و روانشناسی ورزشی1395 - چاپ اول25,000 تومان موجود
پیشنهاد ماحکمرانی در ورزش
1397 - چاپ اول
حکمرانی در ورزش1397 - چاپ اول18,000 تومان موجود
پیشنهاد ماتفکر انتقادی در ورزش
1397 - چاپ اول
تفکر انتقادی در ورزش1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد ماارزیابی و درمان ایمبالانس های عضلانی
1395 - چاپ اول
ارزیابی و درمان ایمبالانس های عضلانی1395 - چاپ اول20,000 تومان موجود
تهیه و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی
1395 - چاپ سوم
تهیه و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی1395 - چاپ سوم22,000 تومان موجود
پیشنهاد مااستعدادیابی در ورزش (از منظر حیطه‌های مختلف ورزشی)
1397 - چاپ اول
استعدادیابی در ورزش (از منظر حیطه‌های مختلف ورزشی)1397 - چاپ اول15,000 تومان موجود
پیشنهاد ماتمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن
1396 - چاپ اول
تمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن1396 - چاپ اول22,000 تومان موجود
پیشنهاد مابهبود عملکرد در دوچرخه سواری
1395 - چاپ اول
بهبود عملکرد در دوچرخه سواری1395 - چاپ اول19,000 تومان موجود
پیشنهاد مااصلاح محافظه کارانه اسکولیوز
1396 - چاپ اول
اصلاح محافظه کارانه اسکولیوز1396 - چاپ اول30,000 تومان موجود
پیشنهاد ماروش تحقیق در علوم ورزشی
1395-چاپ اول
روش تحقیق در علوم ورزشی1395-چاپ اول12,000 تومان موجود
تمرینات کاربردی
1397- چاپ اول
تمرینات کاربردی1397- چاپ اول32,000 تومان موجود
دفتر مرکزی
تبریز- چهارراه آبرسان- پشت هتل گسترش - کوچه روبه‌رویی پارکینگ بهزیستی - روبه‌روی آموزشگاه آرام خلاق - واحد 6

تلفن های تماس
041-33346080​
info@TaninDanesh.ir
googleinstagramtelegram
شرکت سازنده